Overslaan en naar de inhoud gaan

De Praktijk

Openingstijden 

Mijn praktijk is geopend op maandag en vrijdagochtend. Op die dagen vinden de afspraken plaats en ben ik het beste telefonisch te bereiken voor overleg of aanmeldingen. Tijdens gesprekken met cliënten neem ik de telefoon niet aan, maar kunt u wel een bericht achterlaten. Ik bel u dan zo snel mogelijk terug.

Hebt u op andere dagen een korte vraag of wilt u een afspraak verzetten dan kunt u een voicemailbericht achterlaten of een email sturen. Ik neem dan contact op zodra ik tijd heb. Voor crisissituaties buiten kantoortijden kunt u een beroep doen op de huisartsenpost.

Kwaliteit

De kwaliteit van de behandeling wordt gewaarborgd door bij- en nascholing, intervisie, visitatie vanuit de beroepsvereniging en het toepassen van effectmetingen (ROM).

Per 1 januari 2017 stelt de overheid het voor zorgverleners binnen de GGZ verplicht om een goedgekeurd kwaliteitsstatuut te laten registreren bij Zorginstituut Nederland. Beaufortzorg beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze ligt ter inzage in de praktijk of kunt u hier (link naar kwaliteitsstatuut) inzien.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft kunt u die het beste eerst met mij bespreken, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken. Mochten we daar niet uitkomen en u wilt een klacht indienen dan kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris.

Hiervoor doe ik een beroep op de regeling van mijn beroepsvereniging, de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). In het klachtenreglement, dat beschikbaar is in mijn praktijk, kunt u lezen wat u precies kan verwachten van de klachtenfunctionaris en de bemiddeling bij klachten. Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet. Als u hierover vragen heeft dan wijs ik u graag verder de weg. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via klachtenfunctionaris@nvvp.net

Vermeldt u in de mail in ieder geval ook uw telefoonnummer, zodat de klachtenfunctionaris contact met u op kan nemen voor een gesprek.

Link naar klachtenreglement NVvP.

Privacy

Als psychiater heb ik een beroepsgeheim, wat betekent dat wat u mij vertelt vertrouwelijk is. Uw huisarts wordt bij aanvang en beëindiging van de behandeling op de hoogte gebracht via een brief, mits u daar geen bezwaar tegen heeft. Soms is tussendoor overleg met de huisarts zinvol. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt als u hiervoor (schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

De privacystatement legt uit hoe de praktijk met informatie omgaat over een persoon, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Ik ben ingeschreven in het BIG register als arts/psychiater (BIG 59024100501)

Het BIG register en beroepsverenigingen houden toezicht op het behouden van de juiste deskundigheid om de beroepstitels te mogen blijven voeren.

Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09134809

Regelgeving

Als zorgaanbieder moet ik voldoen aan de eisen van de zorgverzekeringswet. Iedere GGZ zorgaanbieder moet een door Zorginstituut Nederland goedgekeurd kwaliteitsstatuut openbaar maken. Iedere GGZ zorgaanbieder is vanuit de zorgverzekeringswet vanaf 2017 verplicht (het beloop van) de klachten van hun cliënten te monitoren met behulp van vragenlijsten (ROM-Routine Outcome Monitoring). De intentie hiervan is dat het de kwaliteit van de behandeling zou verbeteren. Ik zal aan deze verplichting voldoen door u aan het begin en einde van ieder behandeljaar te vragen een korte algemene klachtenlijst in te vullen. Zorgverzekeraars hebben géén inzicht in de door u ingevulde gegevens.

back to top