Overslaan en naar de inhoud gaan

Privacy statement

De vertrouwelijkheid van gegevens die u aan ons vertrekt is belangrijk voor ons. Dat vertrouwen is bepalend voor de kwaliteit van onze dienstverlening aan u en uiteindelijk voor het succes van de medische behandeling in de praktijk Beaufortzorg. In deze privacyverklaring staat informatie hoe wij uw gegevens behandelen en vertellen wij u over de rechten die u heeft. 

 

1. informatie over de praktijk (verwerkingsverantwoordelijke)

Praktijknaam            Beaufortzorg

Adres                         Visbystraat 15

Postcode/Plaats      7418 BE Deventer

Telefoonnummer     06-12969202

Kamer van Koophandel                                      08179013 (Susamed BV)

Functionaris gegevensbescherming                   Anja Stevens

E-mailadres                                                         info@beaufortzorg.nl

 

2. Doel en wettelijke basis voor de verwerking

Wij verzamelen uw persoonlijke gegevens voor diverse doeleinden, zoals:

  • het verwerken van uw intake voor en bewaken van de voortgang van een behandeling, intervisie of een coachingstraject. 
  • Het voeren van correspondentie met u, het verstrekken van informatie aan u, of het financieel afhandelen van de behandeling of coaching. 

Wij zullen uw gegevens niet gebruiken voor een ander doel dan  hierboven beschreven, tenzij nadrukkelijk met u vooraf overeengekomen.

Het bewaren van deze gegevens is noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen u en de praktijk. Ook dient de praktijk gegevens te bewaren om te voldoen aan wettelijke bepalingen rond vastleggen van medische handelingen en geldende bewaartermijnen. 

 

3. Welke gegevens worden opgeslagen en waar?

Van u worden de volgende gegevens, die tot uw persoon kunnen worden herleidt, bewaard:

  • NAW gegevens
  • Overige persoonskenmerken (geslacht, geboortedatum)
  • Communicatiegegevens (telefoon, e-mail)
  • administratiegegevens (zorgverzekeraar, bankrekeningnummer)
  • medische gegevens [beschrijving]

Voor een goede psychiatrische behandeling is het noodzakelijk dat een medisch dossier wordt aangelegd en bijgehouden. Het dossier bevat (noodzakelijke en zo beperkt mogelijk) aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier de voor uw behandeling noodzakelijke gegevens opgenomen die Beaufortzorg elders, bijvoorbeeld bij een andere medisch specialist, het ziekenhuis of bij de bedrijfsarts met uw toestemming heeft opgevraagd.

Uw gegevens worden niet buiten de EU opgeslagen. 

 

4. Worden mijn gegevens aan derden verstrekt

Uw gegevens worden verwerkt door een aanbieder van onze medische software. Deze aanbieder is gecertificeerd dop het gebied van gegevensbescherming (ISO 27001 en NEN 7510). 

 

Beaufortzorg verstrekt uw gegevens alleen aan derden binnen het kader van de met u gesloten behandelovereenkomst. Ook kunnen uw gegevens in geanonimiseerde vorm worden gebruikt tijdens intercollegiale toetsing en kunnen uw gegevens worden gebruikt voor waarneming/vervanging. 

Een beperkt aantal gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie en accountantscontrole. Ook worden gegevens uit uw dossier aan derden verstrekt als dat wettelijk of contractueel is voorgeschreven (o.a. zorgverzekeraars). Met zogeheten verwerkers van persoonsgegevens, heeft Beaufortzorg een verwerkersovereenkomst gesloten waarin afspraken zijn gemaakt om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Als Beaufortzorg uw gegevens wil gebruiken voor een ander doel dan hierboven is aangegeven, dan wordt u daarover geïnformeerd en is uw toestemming nodig. Uw toestemming is bijvoorbeeld nodig als uw gegevens worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek of statistiek. Uw toestemming is niet nodig als gegevens worden gebruikt die niet tot uw persoon herleidbaar zijn.

 

5. Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard in overeenstemming met de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen voor medische dossiers (15 jaar) en de fiscale bewaartermijnen voor financiële gegevens (7 jaar). 

Na deze bewaartermijn worden uw gegevens (zowel op papier als digitaal) door ons vernietigd. 

 

6. Welke rechten heeft u met betrekking tot de verwerking?

U heeft als betrokkene een aantal rechten met betrekking tot de door u verstrekte gegevens.

 

Inzage in dossier     U heeft het recht om uw medisch dossier in te zien en/of een papieren afschrift te vragen.

Rectificatie                U heeft het recht om gegevens in uw medisch dossier te veranderen, indien de gegeven onjuist zijn. 

Vernietiging              U heeft het recht uw medisch dossier te laten vernietigen binnen drie maanden na een schriftelijk verzoek daartoe. 

Overdracht                Als Beaufortzorg een dienst aanbiedt en u besluit om over te stappen op een andere partij, dan heeft u het recht dat de gegevens door Beaufortzorg worden overgedragen aan die andere partij. 

 

Voorts heeft u recht om tegen een bepaalde gegevensverwerking bezwaar te maken. Beaufortorg beoordeelt uw verzoek met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal u zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek, informatie verstrekken over de acties die Beaufortzorg onderneemt naar aanleiding van uw verzoek of bezwaar. Deze termijn kan zij met twee maanden verlengen indien de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat zij krijgt daartoe aanleiding geeft. Beaufortzorg zal u in dat geval informeren. 

 

7. Beveiliging van gegevens

Beaufortzorg draagt er door technische en organisatorische maatregelen zorg voor dat uw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Rechtstreeks bij uw behandeling als behandelaar betrokken hulpverleners hebben ook toegang tot uw gegevens. Voorbeelden zijn de (praktijk)assistent(e), waarnemer en geconsulteerde andere hulpverleners. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze hulpverleners zijn ook verplicht tot geheimhouding.

Bij Beaufortzorg heeft alleen A.W.M.M. Stevens (of de waarnemend psychiater tijdens vakantie of ziekte) toegang tot uw medisch dossier. Het betreft een elektronisch dossier dat op een beveiligde surfer wordt opgeslagen en toegankelijk is via en inlognaam en wachtwoord, alsmede een tijdelijke code (zgn. tahree-way identificatie). 

 

Voor bezoekers en gebruikers van de digitale kanalen
Beaufortzorg legt informatie met betrekking tot uw bezoekgedrag van de website vast ten behoeve van onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten, alsmede voor de beveiliging van onze website. Beaufortzorg gebruikt daarvoor (tijdelijke of permanente) eigen cookies en cookies van derden. Beaufortzorg heeft geen zeggenschap over de inhoud en werking van cookies van derden en is daarvoor ook niet verantwoordelijk. U kunt via uw browser de instellingen voor het plaatsen cookies aanpassen of cookies verwijderen. 

De website van Beaufortzorg bevat links naar externe websites. Beaufortzorg heeft geen controle over deze externe websites en moedigt u dan ook aan het privacybeleid van desbetreffende website of sociaal medium te bekijken.

Beaufortzorg  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, van welke aard dan ook, die de bezoeker, gebruiker of hulpvrager van de website lijdt en die direct of indirect het gevolg is van de aangeboden informatie.

 

8. Heeft u verder vragen over deze privacyverklaring?

Stuurt u ons dan een e-mail op e-mailadres info@beaufortzorg.nl

Mocht dit noodzakelijk zijn dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens op telefoonnummer 088-1805250 of via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

back to top